Skip to main content

✓ต้นหญ้าแฝก พันธุ์หญ้าแฝก ที่มีระบบรากใหญ่ ป้องกันหน้าดิน

5star

*ดูราคา ต้นหญ้าแฝก 100 ต้น ราคาถูก ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

หญ้าแฝก มีชื่อวิทยาศาสตร์ Vetiveria zizanioides ชื่อสามัญคือ Vetiver Grass เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่อยู่ในตระกูลหญ้าเช่นเดียวกับ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย และตะไคร้ลักษณะสําคัญของหญ้าแฝก คือ ขึ้นเป็นกอหนาแน่น ขนาดกอค่อนข้างใหญ่ประมาณ 5-20 เซนติเมตร ต่างจากหญ้าอื่นๆ อย่างชัดเจน

ร้านขายต้นหญ้าแฝก (100 ต้น) ราคาถูก

ต้นหญ้าแฝก

ข้อมูลรายละเอียดของต้นหญ้าแฝก

ส่วนของใบมีรูปร่างแคบยาว ปลายใบสอบแหลม ด้านหลังใบมีสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ส่วนโคนของลําต้นจะแบนเกิดจากส่วนของโคนใบที่จัดเรียงพับซ้อนกัน

ลําต้นแท้จะมีขนาดเล็กซ่อนอยู่ในกาบใบบริเวณผิวหน้าดินสําหรับช่อดอกจะอยู่บนก้านช่อดอกซึ่งสูงประมาณ 1.50เมตร หรืออาจสูงถึง 2 เมตร ช่อดอกหญ้าแฝกจะกางออกเป็นรูปฉัตร ความยาวประมาณ 30 เซนติเมตรฐานกว้าง 15 เซนติเมตร ช่อดอกจะมีทั้งสีน้ําตาล น้ําตาลแดง เทา หรือสีขาวนวล เมล็ดมีลักษณะกลมยาว

หญ้าแฝกเป็นพืชที่สามารถปลูกได้แทบทุกภูมิภาคของประเทศไทย เป็นพืชที่ทนแล้งได้ดีชาวบ้านรู้จักหญ้าแฝกกันในชื่อ แฝกลุ่ม ขนาก และแฝกท้องขาว เป็นต้น

รากของหญ้าแฝก คือ “ราก” วิเศษ

หญ้าแฝก มีระบบรากที่มีขนาดใหญ่ และมีความพิเศษต่างจากรากของหญ้าทั่วไป จึงถูกนํามาใช้ในการป้องกันหน้าดินได้อย่างดี

กล่าวคือ ระบบรากของหญ้าทั่วไป เป็นลักษณะระบบรากฝอย (fibrousroots) แตกออกจากส่วนลําต้นใต้ดินกระจายออกแผ่กว้างเพื่อยึดพื้นดินตามแนวนอน (horizontal) ส่วนระบบรากในที่เจริญในแนวดิ่ง (vertical) นั้นไม่ลึกมาก

ขณะที่ระบบรากหญ้าแฝก เป็นระบบรากฝอย มี2 ขนาด คือ เส้นโตและเส้นเล็กฝอยขนาดเล็กเส้นโตจะเหนียวและแข็งเจาะลงไปในดินได้ลึก เส้นขนาดเล็ก จะแตกแขนงออกมาจากเส้นใหญ่ สานกันคล้ายร่างแหช่วยยึดเกาะดินได้มั่นคง  

ซึ่งข้อมูลการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการสาธิตให้เห็นระบบของราก โดยมีการปลูกหญ้าแฝกจํานวน 6 สายพันธุ์คือ นครสวรรค์ กาญจนบุรี ชัยภูมิ เชียงใหม่ สงขลา 3 และอุดรธานี ในกล่องพลาสติกใส

พบว่า ในระยะเวลา 1 ปีรากของหญ้าแฝกเกือบทุกสายพันธุ์มีรากยาวประมาณ 2 -2.5 เมตร เลยทีเดียว ส่วนรากของหญ้าคา พบมีความยาวในแนวดิ่งเพียง 50 เซนติเมตรเท่านั้น

ต้นหญ้าแฝก พันธุ์หญ้าแฝก ที่มีระบบรากใหญ่ ป้องกันหน้าดิน

สร้าง “กําแพงดิน” ด้วย “หญ้าแฝก”

การปลูกหญ้าแฝกให้ได้ผลดีนอกจากการเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะกับพื้นที่ปลูกแล้ว วิธีและรูปแบบการปลูกหญ้าแฝกยังให้ผลที่ต่างกันด้วย

ข้อมูลจากสํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนะนําว่า หากเกษตรกรต้องการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน จะต้องปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวเดี่ยวตามแนวระดับขวางความลาดชันของพื้นที่เป็นช่วงๆ แถวของหญ้าแฝกจะต้องปลูกถี่สําหรับกล้ารากเปลือยโดยต้องปลูกระยะห่างกัน 5 เซนติเมตร 

นอกจากนี้เรายังสามารถปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ดิน ด้วยการปลูกเป็นแถวระหว่างพืชหรือไม้ผล โดยปลูกหญ้าแฝกทุกแถวพืช หรือเว้น 1-2 แถว แล้วจึงปลูกหญ้าแฝก 1 แถว เป็นต้น

แต่ถ้าปลูกเพื่อปรับปรุงพื้นที่เสื่อมโทรม เช่น นากุ้งร้าง อาจต้องอาศัยการปลูกเต็มทั้งพื้นที่มีระยะห่างระหว่างต้นและระหว่างแถว 50x50 เซนติเมตร 

การปลูกหญ้าแฝก

สําหรับการปลูกหญ้าแฝก ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝนเพราะจะทําให้หญ้าแฝกตั้งตัวได้เร็ว การดูแลรักษาก็ไม่ยากนัก โดยรดน้ํา 15 วันต่อครั้งในช่วงฤดูแล้ง ใส่ปุ๋ยหมัก 1 ครั้งในช่วงต้นฤดูฝน และกําจัดวัชพืชตามความเหมาะสมเท่านั้น

อย่างไรก็ตามประโยชน์ของหญ้าแฝกไม่ได้มีเพียงการบํารุงรักษาหน้าดินเท่านั้น แต่ใบของหญ้าแฝกยังสามารถนํามาใช้มุงหลังคา ทํากระดาษ เชือก เสื่อ เป็นต้น

อีกทั้งยังใช้เป็นอาหารสัตว์พวก โคกระบือ รวมทั้งใช้เป็นวัสดุคลุมดิน ทําปุ๋ย เพาะเห็ด ได้อีกด้วย นอกจากนี้รากของหญ้าแฝกหอมยังใช้ทําสบู่น้ําหอม เป็นต้นหญ้าแฝกจึงนับเป็นพืชสารพัดประโยชน์ที่ช่วยรักษาทั้งผืนดิน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรอีกด้วย

*ดูราคา ต้นหญ้าแฝก 100 ต้น ราคาถูก ...

อ้างอิง : ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

น้ำส้มควันไม้ ขายดี!!!

5star น้ำส้มควันไม้ ตราเหรียญทอง ออร์แกนิคแท้ 100% หัวเชื้อ สูตรเข้มข้น ผ่านการตกตะกอนกว่า 6 เดือน ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ไล่แมลงศัตรูพืช กำจัดกลิ่น ไล่ยุง กำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยง ...

น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น