กล้วยไม้ป่า เอื้องหอมแคระ ออกดอกช่วงเดือนไหน ลักษณะดอก?

ชื่อวิทยาศาสตร์:

ชื่อวิทยาศาสตร์ของกล้วยไม้ เอื้องหอมแคระ คือ Adenoncos vesiculosa Carr จัดเป็นพันธุ์กล้วยไม้ ในสกุล Adenoncos ซึ่งอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Family: Orchidaceae)

ชื่อพ้อง (Symnonyms): Podochilopsis dalatensis Guillaumin

ถิ่นอาศัย:

เอื้องหอมแคระ เป็นกล้วยไม้ป่า ที่พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคตะวันออก และภาคใต้ที่ระดับความสูงถึง 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล

การกระจายพันธุ์: 

กล้วยไม้ป่า เอื้องหอมแคระ ออกดอกช่วงเดือนไหน ลักษณะดอก Adenoncos vesiculosa

พบในไทย และภูมิภาคอินโดจีน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะ:

เอื้องหอมแคระ เป็น กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด สูง 5-10 ซม. 

ใบ จำนวนมาก ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบอวบหนา รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 0.3-0.5 ซม. ยาว 1-2 ซม. ปลายใบแหลม

ช่อดอก ออกที่ซอกใบ แบบช่อกระจะ จำนวน 3-7 ดอก 

ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.3-0.4 ซม. สีเขียวแกมเหลือง กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่แกมรี ปลายกลีบแหลม กลีบเลี้ยงคู่ข้าง รูปใบหอกกลับ ปลาบกลีบแหลม 

กลีบดอกรูปแถบหรือรูปใบหอก ปลาบกลีบมน กลีบปากรูปเกือบกลมหรือรูปไข่ คล้ายถ้วยกว้าง ปลายกลีบมีติ่งรูปสอบ

ออกดอกช่วงเดือนไหน?

เอื้องหอมแคระ ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม

กล้วยไม้ป่า เอื้องหอมแคระ ออกดอกช่วงเดือนไหน ลักษณะดอก Adenoncos vesiculosa