✓ต้นไม้: 'ชมพูไพร' ดอกสีชมพู ไม้ประดับ ไม้กระถางเลื้อยซุ้ม

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก "ชมพูไพร" สวยหวานคล้ายดอกกุหลาบแรกแย้ม ออกดอกทั้งปี

ชมพูไพร พืชชนิดใหม่ของโลก ไม้เลื้อยประดับ ดอกสีชมพูหวาน ออกดอกตลอดปี

ชมพูไพร

ชมพูไพร (Thunbergia impatienoides Suwanph. & S. Vajrodaya) พืชชนิดใหม่ของโลก สู่การพัฒนาเป็นไม้ประดับชนิดใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ถูกค้นพบใน พ.ศ. 2559 และตีพิมพ์ยืนยันการเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกในปี 2561 จัดอยู่ในวงศ์เหงือกปลาหมอ (Acanthaceae)

ชมพูไพร พืชชนิดใหม่ของโลก ไม้เลื้อยประดับ ดอกสีชมพูหวาน ออกดอกตลอดปี

ชมพูไพร ถูกค้นพบและตั้งชื่อวิทยาศาสตร์โดย ผศ. ดร. เฉลิมพล สุวรรณภักดี และ รศ. ดร. สรัญญา วัชโรทัย จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว) ชมพูไพรถูกค้นพบครั้งแรกจากป่าเต็งรัง บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี และตีพิมพ์เผยแพร่การเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกในวารสาร Blumea ฉบับที่ 63 ซึ่งเป็นวารสารทางด้านอนุกรมวิธานพืชที่เก่าแก่ของประเทศเนเธอร์แลนด์

ชมพูไพร พืชชนิดใหม่ของโลก ไม้เลื้อยประดับ ดอกสีชมพูหวาน ออกดอกตลอดปี

โดยคําระบุชนิด 'Impatienoides' หมายความว่า ดอกคล้ายดอกเทียนสวน ซึ่งเป็นไม้ประดับนําเข้า ชมพูไพรจัดอยู่ในสกุลเดียวกันกับรางจืด มีลักษณะเป็นไม้เลื้อย ลําต้นค่อนข้างผอม ดอกมีสีชมพูอมม่วงสวยงาม บริเวณตรงกลางดอกมีสีขาวอมเหลือง ดอกตูมมีลักษณะคล้ายดอกกุหลาบแรกแย้ม เมื่อบานเต็มที่จะมีลักษณะคล้ายกงล้อ มีขนาด 3-5 เซนติเมตร และออกดอกตลอดปี

ชมพูไพร พืชชนิดใหม่ของโลก ไม้เลื้อยประดับ ดอกสีชมพูหวาน ออกดอกตลอดปี

ต้นชมพูไพรจึงเหมาะสำหรับที่จะพัฒนาให้เป็นไม้กระถางเลื้อยขึ้นซุ้ม ดอกบานนาน 2-3 วัน และจะทยอยบาน ทําให้สามารถชื่นชมดอกได้ทั้งปี ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษในการพัฒนาให้เป็นไม้ประดับ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาการปลูกเลี้ยงในกรุงเทพมหานคร พบว่าชมพูไพรสามารถปลูกเลี้ยงและเจริญเติบโตได้ดี และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาให้เป็นไม้ประดับ ปลูกเป็นไม้กระถางเลื้อยขึ้นซุ้มต่อไป

ชมพูไพร พืชชนิดใหม่ของโลก ไม้เลื้อยประดับ ดอกสีชมพูหวาน ออกดอกตลอดปี

ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาการปลูกเลี้ยงต้นชมพูไพรในกรุงเทพมหานคร พบว่าชมพูไพรสามารถปลูกเลี้ยงและเจริญเติบโตได้ดี และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาให้เป็นไม้กระถางเลื้อยขึ้นซุ้ม

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...

อ้างอิงแหล่งที่มา* : Kasetsart University โดย ดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Thunbergia impatienoides (Acanthaceae), a new species from Thailand", Blumea, ปีที่ 63, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 20-25