ลองเลย!!

LAZADA 5.5

ช้อปสนุกทุกองศา!

5 -7 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

✓ต้นไม้: 'ชมพูไพร' ดอกสีชมพู ไม้ประดับ ไม้กระถางเลื้อยซุ้ม?

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก "ชมพูไพร" สวยหวานคล้ายดอกกุหลาบแรกแย้ม ออกดอกทั้งปี

ชมพูไพร

ชมพูไพร (Thunbergia impatienoides Suwanph. & S. Vajrodaya) พืชชนิดใหม่ของโลก สู่การพัฒนาเป็นไม้ประดับชนิดใหม่ 

ชมพูไพร พืชชนิดใหม่ของโลก ไม้เลื้อยประดับ ดอกสีชมพูหวาน ออกดอกตลอดปี

เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ถูกค้นพบใน พ.ศ. 2559 และตีพิมพ์ยืนยันการเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกในปี 2561 จัดอยู่ในวงศ์เหงือกปลาหมอ (Acanthaceae)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชมพูไพร ถูกค้นพบและตั้งชื่อวิทยาศาสตร์โดย ผศ. ดร. เฉลิมพล สุวรรณภักดี และ รศ. ดร. สรัญญา วัชโรทัย จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว)

ชมพูไพรถูกค้นพบครั้งแรกจากป่าเต็งรัง บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี และตีพิมพ์เผยแพร่การเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกในวารสาร Blumea ฉบับที่ 63 ซึ่งเป็นวารสารทางด้านอนุกรมวิธานพืชที่เก่าแก่ของประเทศเนเธอร์แลนด์

ชมพูไพร พืชชนิดใหม่ของโลก ไม้เลื้อยประดับ ดอกสีชมพูหวาน ออกดอกตลอดปี

โดยคําระบุชนิด 'Impatienoides' หมายความว่า ดอกคล้ายดอกเทียนสวน ซึ่งเป็นไม้ประดับนําเข้า ชมพูไพรจัดอยู่ในสกุลเดียวกันกับรางจืด มีลักษณะเป็นไม้เลื้อย ลําต้นค่อนข้างผอม ดอกมีสีชมพูอมม่วงสวยงาม บริเวณตรงกลางดอกมีสีขาวอมเหลือง ดอกตูมมีลักษณะคล้ายดอกกุหลาบแรกแย้ม เมื่อบานเต็มที่จะมีลักษณะคล้ายกงล้อ มีขนาด 3-5 เซนติเมตร และออกดอกตลอดปี

ชมพูไพร พืชชนิดใหม่ของโลก ไม้เลื้อยประดับ ดอกสีชมพูหวาน ออกดอกตลอดปี

ต้นชมพูไพรจึงเหมาะสำหรับที่จะพัฒนาให้เป็นไม้กระถางเลื้อยขึ้นซุ้ม ดอกบานนาน 2-3 วัน และจะทยอยบาน ทําให้สามารถชื่นชมดอกได้ทั้งปี ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษในการพัฒนาให้เป็นไม้ประดับ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาการปลูกเลี้ยงในกรุงเทพมหานคร พบว่าชมพูไพรสามารถปลูกเลี้ยงและเจริญเติบโตได้ดี และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาให้เป็นไม้ประดับ ปลูกเป็นไม้กระถางเลื้อยขึ้นซุ้มต่อไป

ชมพูไพร พืชชนิดใหม่ของโลก ไม้เลื้อยประดับ ดอกสีชมพูหวาน ออกดอกตลอดปี

ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาการปลูกเลี้ยงต้นชมพูไพรในกรุงเทพมหานคร พบว่าชมพูไพรสามารถปลูกเลี้ยงและเจริญเติบโตได้ดี และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาให้เป็นไม้กระถางเลื้อยขึ้นซุ้ม

อ้างอิงแหล่งที่มา* : Kasetsart University โดย ดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Thunbergia impatienoides (Acanthaceae), a new species from Thailand", Blumea, ปีที่ 63, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 20-25

รายละเอียดเพิ่มเติม