Skip to main content

ต้นไม้ 'กระถินเทพา' ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ การปลูก วิธีดูแล?

ข้อมูล ต้นกระถินเทพา ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ชื่อวิทยาศาสตร์ ขายเมล็ดพันธุ์ วิธีปลูก เพาะเมล็ด ระยะปลูก การดูแล รักษา การใช้ประโยชน์ ตลาดและราคา ไม้กระถินเทพา ...

ดูเพิ่มเติม.. ไปที่ร้านค้า

กระถินเทพา

ต้นกระถินเทพา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Acacia mangium Willd. จัดอยู่ในวงศ์ FABACEAE-MIMOSOIDEAE มีชื่อพื้นเมืองเป็นชื่ออื่นอีกว่า กระถินซาบาห์ ชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษว่า Mangium, Brown salwood

การปลูกและการดูแลรักษาต้นกระถินเทพา

การเตรียมต้นกล้าด้วยเมล็ด ควรเริ่ม ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม มีขั้นตอนดังนี้

1. การเพาะเมล็ด

เริ่มกระทําโดยนําเมล็ดลงแช่ในน้ำร้อนซึ่งมีอุณหภูมิ 80 ถึง 100 องศาเซลเซียสอัตราส่วนของเมล็ดกับน้ำควรเป็น 1 ต่อ 10 โดยปริมาตร ใช้เวลาแช่น้ำประมาณ 30 วินาที รินน้ำร้อนทิ้งแล้วเติมน้ำเย็นประมาณ 25 องศาเซลเซียส ลงไปแทนที่ แช่เมล็ดไว้ 1 คืน โรยเมล็ดลงเป็นแถวๆ ในกระบะเพาะแล้วกลบด้วยทรายละเอียด วัสดุในกระบะเพาะเมล็ดควรเป็นดินร่วนผสมทรายในอัตราส่วน 1:1 และเมล็ดจะเริ่มงอกหลังจากเพาะประมาณ 3 - 8 วัน

2. การย้ายชํา

ควรกระทําหลังจากเมล็ดงอกประมาณ 15 วัน หรือเมื่อต้นกล้ามีใบ 2 - 3 ใบ วัสดุชําใช้ดินร่วนหรือปุ๋ยคอกผสมทราย ถุงเพาะชําควรมีขนาด 3 x 6.5 นิ้ว (ขนาดบรรจุ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร) ก่อนทําการย้ายกล้าควรรดน้ำกระบะเพาะ และถุงเพาะให้ชุ่มก่อน

3. การดูแลรักษา 

ต้นกล้าในระยะ 3 วันแรกหลังจากย้ายลงปลูกในถุงเพาะ ควรให้ได้รับแสงแต่น้อยไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นเมื่อกล้าเริ่มแข็งแรงและมีอายุมากขึ้น จึงค่อยให้ได้รับแสงเพิ่มมากขึ้น และสุดท้ายก่อนนําไปปลูกประมาณ 1 เดือน ควรให้ได้รับแสงเต็มที่ ต้นกล้าควรได้รับการฉีดพ่นยากําจัดศัตรูพืชบ้างเมื่อมีโรคและแมลงรบกวน และหากต้องการเร่งการเจริญเติบโตอาจใช้ปุ๋ยเคมี N-P-K-Mg สูตร 12:12:17:2 ในอัตรา 125 กรัม ต่อน้ำ 40 ลิตร ฉีดพ่นทางใบทุก 2 สัปดาห์ การให้น้ำต้นกล้าควรกระทําในเวลาเช้าหรือเย็น หรือเมื่ออากาศไม่ร้อนจัด ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 - 6 เดือน ก่อนนําไปปลูก

พื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูก

ไม้กระถินเทพาเป็นไม้ต่างถิ่น สามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกพื้นที่ ปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของไม้กระถินเทพา ได้แก่

(1) อุณหภูมิ

โดยทั่วไปไม้กระถินเทพาจะขึ้นในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนชื้น ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ระหว่าง 25 - 30 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยระหว่าง 13 - 21 องศาเซลเซียส กระถินเทพาจะไม่ขึ้นในบริเวณที่อุณหภูมิสูงกว่า 38 องศาเซลเซียส และที่อุณหภูมิต่ำถึงจุดน้ำค้างแข็ง

(2) น้ำฝน

กระถินเทพาเป็นไม้ที่ขึ้นบนที่ชุ่มชื้น ความแห้งแล้งจะทําให้การเจริญ เติบโตลดลงมากปริมาณน้ำฝนในแหล่งธรรมชาติของกระถินเทพานั้นแตกต่างกันมาก กล่าวคือตั้งแต่ 1,000 มิลลิเมตรจน ถึง 45,000 มิลลิเมตรต่อปี

(3) ดิน

กระถินเทพาสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินหลายชนิด เช่น ดินที่มีหินปะปน ดินที่ถูกชะล้างมาก่อนซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ต่ำและยังขึ้นได้ดีในดินลึกที่เกิดจากการสลายตัวของวัตถุต้นกําเนิดดิน หรือดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนในบริเวณที่ลุ่มซึ่งยังเจริญได้ดีในดินที่เป็นกรดช่วง pH ที่เหมาะสมคือ pH 4 - 6

วิธีการปลูกต้นกระถินเทพา

กระถินเทพาสามารถเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ แต่จะเติบโตช้าในช่วงแรก ต้นกล้าที่ใช้ปลูกควรมีอายุประมาณ 3 - 6 เดือน หรือมีความสูงตั้งแต่ 30 - 50 เซนติเมตร ก่อนย้ายต้นกล้าไปแปลงปลูกควรมีการตัดแต่งรากที่งอกออกมานอกถุงเพาะชํา และรดน้ำให้ชุ่มก่อนย้ายปลูก โดยมีขั้นตอนการปลูกดังนี้

1. การกําหนดฤดูปลูก

โดยทั่วไปควรปลูกต้นฤดูฝน เพราะจะทําให้ต้นกระถินเทพามีช่วงรับน้ำฝนเพื่อการเจริญเติบโตได้ยาวนานเพียงพอ สามารถตั้งตัวได้ทันก่อนฤดูแล้งจะมาถึง โดยทั่วไปควรเริ่มปลูกประมาณเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม

2. การเตรียมพื้นที่ปลูก

กระถินเทพาเป็นพืชที่มีความต้องการแสงแดด ดังนั้น พื้นที่ปลูกจึงควรเป็นที่โล่งแจ้ง ในพื้นที่ซึ่งมีวัชพืชมากควรมีการเตรียมดินให้ดีเป็นพิเศษเพื่อลดปัญหาเรื่องกําจัดวัชพืชให้น้อยลง เนื่องจากกระถินเทพามีคุณสมบัติเติบโตช้าในระยะแรก

3. ระยะปลูก

ระยะปลูกต้นกระถินเทพา ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น สภาพพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เงินลงทุน การใช้ประโยชน์และความสะดวกในการทํางานสําหรับการปลูกไม้โตเร็วโดยทั่วไปนิยมใช้ระยะ 2 x 2 เมตร (400 ต้น/ไร่) แต่ถ้าปลูกในพื้นที่จํานวนมาก ควรใช้ระยะ 3 x 1หรือ 3 x 2 เมตร เพื่อให้เครื่องจักรสามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้

4. วิธีปลูก

หลุมปลูกต้นกระถินเทพานั้น ควรเตรียมให้มีขนาดใหญ่กว่าขนาดของถุงเพาะชําเล็กน้อย ก่อนปลูกต้องฉีกถุงเพาะชําออกและต้องระวังอย่าให้ดินที่หุ้มรากอยู่ปริแตกได้ เพราะจะทําให้รากถูกกระทบกระเทือนต้นกล้าจะตั้งตัวช้า การปลูกควรตั้งลําต้นให้ตรง ให้ระดับคอรากอยู่ต่ำกว่าระดับผิวดินเล็กน้อย เมื่อปลูกเสร็จให้กลบดินให้แน่น

การดูแลรักษาต้นกระถินเทพา

กระถินเทพาเป็นพืชที่เติบโตช้าในระยะแรก ดังนั้นในระยะ 1 - 2 ปีแรก ถ้ามีการดูแลรักษาที่ดีจะมีอัตราการรอดตายสูง

1. การปลูกซ่อม ควรทําให้เร็วที่สุด โดยให้ทันฤดูเดียวกัน แต่ถ้าไม่สามารถซ่อมทัน อาจซ่อมในปีถัดไป โดยใช้ต้นกล้าที่ได้รับการดูแลอย่างดีและควรมีปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโต

2. การให้น้ำ กระถินเทพาเป็นพืชที่ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ถ้าปลูกในตอนต้นฤดูฝนจะสามารถอยู่รอดได้ในฤดูแล้งปีถัดไป โดยไม่ต้องมีการให้น้ำ

3. การกําจัดวัชพืช โดยปกติกระทําปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกในระหว่างฤดูฝน ประมาณเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม และครั้งที่สองก่อนเข้าฤดูแล้งในเดือน พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม เพื่อเป็นการป้องกันไฟป่า การกําจัดวัชพืชอาจใช้สารเคมีหรือใช้แรงงานคน หรือเครื่องจักรก็ได้ เมื่อเจริญเติบโตจนมีทรงพุ่มชนกัน ปัญหาวัชพืชก็จะค่อยลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากต้นกระถินเทพามีใบใหญ่และหนาจนแสงแดดไม่สามารถส่องถึงพื้นได้นอกจากนั้น เมื่อมีอายุมากขึ้นใบก็จะร่วงและคลุมดินไว้หนาแน่น ยากที่วัชพืชจะเจริญเติบโตได้

4. การใช้ปุ๋ย กระถินเทพามีการตอบสนองต่อปุ๋ยต่ำ แต่ถ้าดินขาดความสมบรูณ์ ควรมีการใส่ปุ๋ยบ้าง การใส่ปุ๋ยควรใส่หลังจากต้นไม้ตั้งตัวแล้วหรือเมื่อต้นกล้าเริ่มแตกยอดอ่อน วิธีใส่ควรใส่รอบโคนต้นแล้วพรวนกลบ สูตรปุ๋ยและปริมาณการใช้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดิน การใช้ปุ๋ยควรใช้ในตอนต้นฤดูฝน

อ้างอิง : คู่มือสำหรับประชาชน การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ โดย กรมป่าไม้ พิมพ์เมื่อปี 2562