เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

✓ต้นไม้: มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว พันธุ์เตี้ย ลูกดก รสหวานหอม?

มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว (Banphaeo Aromatic coconut และ/หรือ Mapraao namhom Banphaeo) หมายถึง มะพร้าวน้ำหอมพันธุ์ต้นเตี้ย ผลมีลักษณะกลมรีเหมือนหัวลิง และก้นมีจีบเป็นพู 3 พูชัดเจน เปลือกสีเขียว เนื้อมะพร้าวเหนียวนุ่ม น้ำมะพร้าวมีรสหวานและกลิ่นหอมคล้ายใบเตย ซึ่งปลูกครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านแพ้ว อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอเมืองสมุทรสาคร ของจังหวัดสมุทรสาคร

มะพร้าวน้ำหอม บ้านแพ้ว พันธุ์เตี้ย

ลักษณะของสินค้า มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว มะพร้าวน้ำหอมพันธุ์เตี้ย

(1) พันธุ์ : มะพร้าวน้ำหอมพันธุ์ต้นเตี้ย (dwarf palms) ของท้องถิ่นที่มีลักษณะลูกกลมรีเหมือนหัวลิง และบริเวณก้นเป็นจีบ 3 จีบอย่างชัดเจน มีลำต้นเล็ก ตั้งตรง โคนต้นไม่มีสะโพก ลำปล้องถี่สั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

(2) ลักษณะทางกายภาพ : รูปทรงผล ผลมีลักษณะกลมรีเหมือนหัวลิงและก้นมีจีบเป็นพู 3 พูชัดเจน เปลือกสีเขียวไม่อ่อนหรือแก่เกินไป อัตราส่วนความยาวผลต่อเส้นรอบวงผลเท่ากับ 1:2 เนื้อมะพร้าวเหนียวนุ่ม รสชาติดี มีรสหวานและกลิ่นหอมคล้ายใบเตย

(3) ลักษณะทางเคมี มีความหวานอยู่ในช่วง 5 - 8 องศาบริกซ์

กระบวนการผลิต การปลูกมะพร้าวน้ำหอมเตี้ย พันธุ์เตี้ยลูกดก

(1) การขยายพันธุ์ โดยใช้หน่อพันธุ์จากผลแก่ที่มีอายุ 11 - 12 เดือน โดยต้นพันธุ์จะต้องมีอายุ 10 ปีขึ้นไป โดยสีเปลือกมะพร้าวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อน เรียกว่าสีก้ามปู เมื่อเก็บผลมาฝังไว้ในที่ร่มจนเปลือกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล จากนั้นปาดผลมะพร้าวทางหัวด้านบนมาเพาะพันธุ์เป็นหน่อก ปลายของรากอ่อนเมื่อขยี้แล้วจะได้กลิ่นหอมคล้ายใบเตย

(2) ปลูกแบบยกร่องสวน เพื่อลดการท่วมขังของน้ำ เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครมีน้ำใต้ดินสูง และเป็นดินเหนียวระบายน้ำได้น้อย

(3) เตรียมหลุมปลูก ขนาด 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ตากหลุมไว้ 1 สัปดาห์ ระยะปลูก 6 x 6 เมตร นำดินที่ผสมปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เศษใบไม้ หรือกาบมะพร้าว ใส่ในหลุม แล้วขุดดินเป็นบ่อเล็กๆ ขนาดประมาณผลมะพร้าว นำหน่อพันธุ์วางลงในหลุม 2 ใน 3 ของลูก เอาดินกลบและกดดินข้างๆ ให้แน่น

(4) สามารถปลูกได้ทั้งปี แต่ฤดูฝนในเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม อากาศและดินจะมีความชุ่มชื้นเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

(5) การใส่ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือเคมี โดยการให้ปุ๋ยอินทรีย์ควรใส่ต้นละประมาณ 2 ปีบต่อปี(20 - 30 กิโลกรัม/ต้นปี)

(6) ควบคุมและกำจัดวัชพืช ในสวนมะพร้าวให้สะอาด

การเก็บเกี่ยวมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว

มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว ให้ผลผลิตตลอดปี ระยะที่เหมาะสมสำหรับเก็บมะพร้าวคือ หลังจากจั่นบานประมาณ 6 เดือน 2 สัปดาห์ เป็นระยะที่น้ำมีรสหวาน เนื้อนุ่ม สามารถบริโภคเนื้อได้ทั้งผล สามารถเก็บเกี่ยวได้ทุก 20 วัน

การบรรจุหีบห่อ

รายละเอียดบนฉลากหรือหีบห่อ ให้ประกอบด้วยคำว่า "มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว" และ/หรือ "Banphaeo Aromatic Coconut" และ/หรือ "Mapraao Namhom Banphaeo" และให้ระบุ ชื่อสวนเกษตรกร ที่อยู่ที่ติดต่อได้

ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

ลักษณะภูมิประเทศ 

จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล สูงจากระดับน้ำทะเล 1.00 -2.00 เมตร ซึ่งเป็นความสูงที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะพร้าวน้ำหอม นอกจากนี้ การมีพื้นที่อยู่ใกล้ทะเลทำให้ได้รับอิทธิพลด้านความชื้นในชั้นบรรยากาศที่สม่ำเสมอ มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยที่ 76 - 92.5% อยู่ในช่วงที่เหมาะสมทำให้ผลผลิตที่ดี

ประกอบกับน้ำทะเลมีธาตุอาหารหลายชนิด เช่น โซเดียม และคลอรีน ซึ่งเป็นสารประกอบที่มะพร้าวต้องการ โดยโซเดียมสามารถใช้ทดแทนโปแตสเซียม ซึ่งมีผลเรื่องความหวานของน้ำมะพร้าว และลมทะเลมีไอเกลือที่มะพร้าวต้องการ ตลอดจนดินที่ใช้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วเป็นดินเหนียวมีอนุมูลของโพแทสเซียม ซึ่งมีความจำเป็นกับมะพร้าวในการสร้างน้ำตาลและไขมัน ซึ่งจะทำให้น้ำและเนื้อมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วมีรสชาติหวานหอม

ประวัติความเป็นมา มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว

มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว เกิดจากการพัฒนาพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้นำมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์ต้นเตี้ย (dwarf palms) ลักษณะลูกกลมและลูกรีมาผสมกันจนได้มะพร้าวพันธุ์ท้องถิ่นที่มีลักษณะลูกกลมรีเหมือนหัวลิง และบริเวณก้นเป็นจีบ 3 จีบอย่างชัดเจน

โดยคุณเทพ ทองคำใส (นายช่างชลประทาน) เป็นบุคคลแรกของจังหวัดสมุทรสาคร ที่นำมาเพาะปลูกและขยายพันธุ์ จากนั้นมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายในพื้นที่ใกล้เคียงมาตั้งแต่ พ.ศ. 2495 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในจังหวัดสมุทรสาครนั้น เดิมนิยมปลูกมากที่อำเภอบ้านแพ้ว จึงเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในนามมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว

ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์

ขอบเขตพื้นที่การปลูกมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว ของจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียดตามแผนที่

การพิสูจน์แหล่งกำเนิด

  • มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว จะต้องปลูกในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรสาครอำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว ของจังหวัดสมุทรสาคร ตามกระบวนการผลิตและขอบเขตพื้นที่ที่กำหนด
  • กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกเกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว รวมทั้งต้องมีเอกสารกำกับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้

เงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 15

  1. จัดให้มีระบบการตรวจสอบและควบคุม ทั้งกระบวนการผลิต ในระดับผู้ผลิตและระดับจังหวัด
  2. จัดให้มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้าที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว
  3. ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว และแผนการควบคุมตรวจสอบสินค้า

อ้างอิง : ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียดเพิ่มเติม