Skip to main content

ต้นลองกอง 'ตันหยงมัส' พันธุ์แท้ ผลไม้ประจำถิ่น จ.นราธิวาส

ลองกองตันหยงมัส (Longkong Tanyougmat) หมายถึง ลองกองพันธุ์พื้นเมือง ผลอ่อนเปลือกจะเหมือนหยดน้ำ เนื้อใส หอมหวาน อร่อยไม่เหมือนใคร มีเมล็ดน้อยหรือไม่มีเลย ซึ่งปลูกในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ดูเพิ่มเติม.. ไปที่ร้านค้า

ต้นลองกองตันหยงมัส พันธุ์แท้ จ.นราธิวาส

ลองกองตันหยงมัส

ลักษณะของสินค้า ต้นลองกองตันหยงมัส

 1. พันธุ์ : พื้นเมืองที่เป็นสายพันธุ์ลองกองแห้ง
 2. ลักษณะทางกายภาพ
  • รูปทรง ค่อนข้างกลมหรือเหมือนหยดน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 2.0 - 2.5 เซนติเมตร
  • เปลือกผิว ผลอ่อนมีเปลือกสีเขียว บนผิวเปลือกจะมีตุ่มนูนเล็กๆ เป็นต่อมน้ำหวาน เมื่อผลสุกเปลือกจะเป็นสีเหลือง เปลือกลองกองแท้จะไม่มียางเกาะ
  • เนื้อ ลองกองสุกเต็มที่เนื้อจะใสเป็นแก้ว
  • รสชาติ หวาน
 3. ลักษณะทางเคมี
  • ค่าความหวาน 17 - 19 องศาบริกซ์

กระบวนการผลิตการปลูกต้นลองกองตันหยงมัส

 1. ปลูกได้ทั้งพื้นที่ดอนและที่ราบ กรณีพื้นที่ตอนจะมีการไถพรวนและปรับพื้นที่ กรณีเป็นพื้นที่ราบอยู่แล้วจะไถกำจัดวัชพืชอย่างเดียว แล้วตากดินทิ้งไว้ 10 – 15 วัน
 2. ต้นกล้าที่นำมาปลูกลงแปลง ควรมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป อยู่ในสภาพที่แข็งแรง ระบบรากดี ไม่คดงอในถุง หรือถ้าใช้ต้นกล้าขนาดใหญ่ให้ตัดดินและรากที่ขดหรือพันบริเวณกันถุงออก และต้องมีใบยอดคู่สุดท้ายแก่เต็มที่ ก่อนปลูกควรเตรียมต้นกล้าให้พร้อมกับสภาพแวดล้อม โดยค่อยงดน้ำและปุ๋ย พร้อมกับค่อยๆ เพิ่มแสงให้มากขึ้นทีละน้อย
 3. หลุมปลูกมีขนาดกว้างและลึกด้านละ 50 เซนติเมตร จากนั้นนำปุ๋ยคอกเก่าและปุ๋ยหินฟอสเฟตคลุกเคล้ากับดิน แล้วกลบกลับคืนในหลุมสูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม
 4. ปลูกให้มีระยะห่างระหว่างตันประมาณ 6 x 8 เมตร หรือ 8x8 เมตร

การดูแลรักษาต้นลองกองตันหยงมัส

 1. การให้น้ำอย่างสม่ำเสมอในช่วงเจริญทางใบ และงดให้น้ำช่วงต้นฝน
 2. การให้ปุ๋ยควรใช้ปุ๋ยคอกควบคู่กับปุ๋ยเคมี ปริมาณการใส่ ขึ้นอยู่กับอายุและขนาดของต้นลองกอง โดยยึดหลักใส่น้อยแต่บ่อยครั้ง

การเก็บเกี่ยวผลลองกองตันหยงมัส

 1. สีผลเปลือกจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเขียวอมเหลือง และสีเหลืองมากขึ้น ระยะที่เหมาะสมคือหลังจากผลเริ่มเปลี่ยนสี 15 - 25 วัน
 2. วิธีการเก็บเกี่ยว ควรใช้กรรไกรตัดช่อผลทีละช่อ และทำการตัดแต่งกิ่งช่อ โดยปลิดเอาผลเน่าออกจากช่อ

การบรรจุหีบห่อ

รายละเอียดบนฉลาก/หีบห่อ ให้ประกอบด้วยคำว่า "ลองกองตันหยงมัส" และ/หรือ "Longkong Tanyongmat"

ต้นลองกองตันหยงมัส พันธุ์แท้ จ.นราธิวาส

ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

ลักษณะภูมิประเทศ

จังหวัดนราธิวาส มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นป่าและภูเขา พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่ติดกับบริเวณอ่าวไทย ลักษณะภูมิอากาศเป็นมรสุมเขตร้อน (แบบร้อนชื้น) แบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพัดเอาความชื้นจากทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียเข้ามา ทำให้ฝนตกชุก

และฤดูร้อน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ได้รับอิทธิพลจาก มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ ทำให้อากาศทั่วไปร้อนและชิ้นปริมาณน้ำฝน 2,000 - 3,000 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20 - 35 องศาเซลเซียส ความชื้นในอากาศค่อนข้างสูง 70 - 80%

ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีอินทรีย์วัตถุค่อนข้างสูง ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีความชื้นสูง และมีปริมาณฝนมาก ทำให้ลองกองตันหยงมัสมีเนื้อแห้งแตกต่างจากการปลูกในพื้นที่อื่น

ประวัติความเป็นมา

เริ่มแรกได้มีการนำลองกองมาปลูกที่บ้านชีโป หมู่ที่ 3 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จากนั้นได้ขยายพันธุ์มาปลูกในพื้นที่ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ พัฒนาสายพันธุ์จนเป็นที่ยอมรับด้านรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ ตลาดกลางผลไม้ตันหยงมัส ตั้งอยู่ข้างที่ว่าการอำเภอระแงะ จัดเป็นศูนย์กลางซื้อขายลองกองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเป็นแหล่งผลิตลองกองที่ให้ผลผลิตดีที่สุดของประเทศ

ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์

ขอบเขตพื้นที่การปลูกลองกองตันหยงมัส ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามแผนที่

เงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 15

 1. จัดให้มีระบบการตรวจสอบและควบคุมทั้งกระบวนการผลิตในระดับผู้ผลิต และระดับจังหวัด
 2. จัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ลองกองตันหยงมัส
 3. ผู้ขอขึ้นทะเบียน ต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิก ผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ลองกองตันหยงมัส และแผนการควบคุมตรวจสอบสินค้า

การพิสูจน์แหล่งกำเนิด

 1. ลองกองตันหยงมัส ต้องปลูกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตามกระบวนการผลิตข้างต้น
 2. กระบวนการผลิตต้องผ่านการคบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ปลูกลองกองตันหยงมัส รวมทั้งมีเอกสารกำกับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้

อ้างอิง : ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ลองกองตันหยงมัส