Skip to main content

✓ต้นไม้: ลองกอง ตันหยงมัส พันธุ์แท้ ผลไม้ประจำถิ่น นราธิวาส

5star

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ลองกองตันหยงมัส (Longkong Tanyougmat) หมายถึง ลองกองพันธุ์พื้นเมือง ผลอ่อนเปลือกจะเหมือนหยดน้ำ เนื้อใส หอมหวาน อร่อยไม่เหมือนใคร มีเมล็ดน้อยหรือไม่มีเลย ซึ่งปลูกในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ต้นลองกองตันหยงมัส พันธุ์แท้ จ.นราธิวาส

ลองกองตันหยงมัส

ลักษณะของสินค้า ต้นลองกองตันหยงมัส

 1. พันธุ์ : พื้นเมืองที่เป็นสายพันธุ์ลองกองแห้ง
 2. ลักษณะทางกายภาพ
  • รูปทรง ค่อนข้างกลมหรือเหมือนหยดน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 2.0 - 2.5 เซนติเมตร
  • เปลือกผิว ผลอ่อนมีเปลือกสีเขียว บนผิวเปลือกจะมีตุ่มนูนเล็กๆ เป็นต่อมน้ำหวาน เมื่อผลสุกเปลือกจะเป็นสีเหลือง เปลือกลองกองแท้จะไม่มียางเกาะ
  • เนื้อ ลองกองสุกเต็มที่เนื้อจะใสเป็นแก้ว
  • รสชาติ หวาน
 3. ลักษณะทางเคมี
  • ค่าความหวาน 17 - 19 องศาบริกซ์

กระบวนการผลิตการปลูกต้นลองกองตันหยงมัส

 1. ปลูกได้ทั้งพื้นที่ดอนและที่ราบ กรณีพื้นที่ตอนจะมีการไถพรวนและปรับพื้นที่ กรณีเป็นพื้นที่ราบอยู่แล้วจะไถกำจัดวัชพืชอย่างเดียว แล้วตากดินทิ้งไว้ 10 – 15 วัน
 2. ต้นกล้าที่นำมาปลูกลงแปลง ควรมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป อยู่ในสภาพที่แข็งแรง ระบบรากดี ไม่คดงอในถุง หรือถ้าใช้ต้นกล้าขนาดใหญ่ให้ตัดดินและรากที่ขดหรือพันบริเวณกันถุงออก และต้องมีใบยอดคู่สุดท้ายแก่เต็มที่ ก่อนปลูกควรเตรียมต้นกล้าให้พร้อมกับสภาพแวดล้อม โดยค่อยงดน้ำและปุ๋ย พร้อมกับค่อยๆ เพิ่มแสงให้มากขึ้นทีละน้อย
 3. หลุมปลูกมีขนาดกว้างและลึกด้านละ 50 เซนติเมตร จากนั้นนำปุ๋ยคอกเก่าและปุ๋ยหินฟอสเฟตคลุกเคล้ากับดิน แล้วกลบกลับคืนในหลุมสูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม
 4. ปลูกให้มีระยะห่างระหว่างตันประมาณ 6 x 8 เมตร หรือ 8x8 เมตร

การดูแลรักษาต้นลองกองตันหยงมัส

 1. การให้น้ำอย่างสม่ำเสมอในช่วงเจริญทางใบ และงดให้น้ำช่วงต้นฝน
 2. การให้ปุ๋ยควรใช้ปุ๋ยคอกควบคู่กับปุ๋ยเคมี ปริมาณการใส่ ขึ้นอยู่กับอายุและขนาดของต้นลองกอง โดยยึดหลักใส่น้อยแต่บ่อยครั้ง

การเก็บเกี่ยวผลลองกองตันหยงมัส

 1. สีผลเปลือกจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเขียวอมเหลือง และสีเหลืองมากขึ้น ระยะที่เหมาะสมคือหลังจากผลเริ่มเปลี่ยนสี 15 - 25 วัน
 2. วิธีการเก็บเกี่ยว ควรใช้กรรไกรตัดช่อผลทีละช่อ และทำการตัดแต่งกิ่งช่อ โดยปลิดเอาผลเน่าออกจากช่อ

การบรรจุหีบห่อ

รายละเอียดบนฉลาก/หีบห่อ ให้ประกอบด้วยคำว่า "ลองกองตันหยงมัส" และ/หรือ "Longkong Tanyongmat"

ต้นลองกองตันหยงมัส พันธุ์แท้ จ.นราธิวาส

ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

ลักษณะภูมิประเทศ

จังหวัดนราธิวาส มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นป่าและภูเขา พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่ติดกับบริเวณอ่าวไทย ลักษณะภูมิอากาศเป็นมรสุมเขตร้อน (แบบร้อนชื้น) แบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพัดเอาความชื้นจากทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียเข้ามา ทำให้ฝนตกชุก

และฤดูร้อน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ได้รับอิทธิพลจาก มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ ทำให้อากาศทั่วไปร้อนและชิ้นปริมาณน้ำฝน 2,000 - 3,000 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20 - 35 องศาเซลเซียส ความชื้นในอากาศค่อนข้างสูง 70 - 80%

ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีอินทรีย์วัตถุค่อนข้างสูง ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีความชื้นสูง และมีปริมาณฝนมาก ทำให้ลองกองตันหยงมัสมีเนื้อแห้งแตกต่างจากการปลูกในพื้นที่อื่น

ประวัติความเป็นมา

เริ่มแรกได้มีการนำลองกองมาปลูกที่บ้านชีโป หมู่ที่ 3 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จากนั้นได้ขยายพันธุ์มาปลูกในพื้นที่ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ พัฒนาสายพันธุ์จนเป็นที่ยอมรับด้านรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ ตลาดกลางผลไม้ตันหยงมัส ตั้งอยู่ข้างที่ว่าการอำเภอระแงะ จัดเป็นศูนย์กลางซื้อขายลองกองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเป็นแหล่งผลิตลองกองที่ให้ผลผลิตดีที่สุดของประเทศ

ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์

ขอบเขตพื้นที่การปลูกลองกองตันหยงมัส ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามแผนที่

เงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 15

 1. จัดให้มีระบบการตรวจสอบและควบคุมทั้งกระบวนการผลิตในระดับผู้ผลิต และระดับจังหวัด
 2. จัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ลองกองตันหยงมัส
 3. ผู้ขอขึ้นทะเบียน ต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิก ผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ลองกองตันหยงมัส และแผนการควบคุมตรวจสอบสินค้า

การพิสูจน์แหล่งกำเนิด

 1. ลองกองตันหยงมัส ต้องปลูกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตามกระบวนการผลิตข้างต้น
 2. กระบวนการผลิตต้องผ่านการคบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ปลูกลองกองตันหยงมัส รวมทั้งมีเอกสารกำกับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้
*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...

อ้างอิง : ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ลองกองตันหยงมัส

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

น้ำส้มควันไม้ ขายดี!!!

5star น้ำส้มควันไม้ ตราเหรียญทอง ออร์แกนิคแท้ 100% หัวเชื้อ สูตรเข้มข้น ผ่านการตกตะกอนกว่า 6 เดือน ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ไล่แมลงศัตรูพืช กำจัดกลิ่น ไล่ยุง กำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยง ...

น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น