✓ต้นไม้: 'เพชรไตรบุญ' พืชถิ่นเดียว ลักษณะ ออกดอกเดือนไหน?

เพชรไตรบุญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

เพชรไตรบุญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Ceropegia tribounii Kidyoo จัดเป็นพืชในสกุล Ceropegia อยู่ในวงศ์โมก (Apocynaceae) ซึ่งพันธุ์พืชนี้ ทางเราจัดไว้ในกลุ่มไม้ดอก

นิเวศวิทยา

ต้นเพชรไตรบุญ เป็นพืชที่มีความจำเพาะกับระบบนิเวศเขาหินปูน ในประเทศไทยพบขึ้นตามที่โล่ง ทุ่งหญ้าบนเขาหินปูนกร่อน ดินเป็นด่าง ที่ความสูงประมาณ 700 ม. จากระดับทะเล

การกระจายพันธุ์

การกระจายพันธุ์ของเพชรไตรบุญ พบกระจายพันธุ์ที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพชรไตรบุญ ออกดอกเดือนไหน

ต้นเพชรไตรบุญ ออกดอกและเป็นผล ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน

สถานภาพ

เพชรไตรบุญ เป็นพืชถิ่นเดียวของไทย (endemic) พบในประเทศไทยเท่านั้น เป็นพืชชนิดใหม่ของโลกตีพิมพ์ในวารสาร Phytotaxa 205(1): 59. 2015

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของเพชรไตรบุญ

  • ลักษณะวิสัย: ไม้ล้มลุก มีหัวใต้ดิน
  • ลำต้น: ลำต้นตั้งตรง ทุกส่วนมีน้ำยางใส
  • ใบ: ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปแถบถึงรูปใบหอกแกมรูปแถบ โคนสอบ ปลายแหลมถึงเรียวแหลม ขอบเรียบ ม้วนลงเล็กน้อย ก้านสั้นมาก
  • ดอก: ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ ก้านสั้นมาก กลีบเลี้ยงสี เขียวแกมเหลืองหรือสีเขียว รูปใบหอกแคบ เกลี้ยง ปลายแหลม กลีบดอกเชื่อมเป็นหลอดรูปคนโท ตั้งตรง ปลายโค้ง เล็กน้อย หลอดดอกสีเหลืองถึงสีขาวแกมเหลือง มีแถบสีม่วง 5 เส้น เรียงสลับกับกลีบเลี้ยง แฉกกลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่ กลับกว้าง เชื่อมกันที่ปลายกลีบ ปลายเรียวแหลม มีแต้มสีน้ำตาลแกมเหลือง
  • ผล: ผลแตกด้านเดียว (follicles) รูปใบหอก แกมรูปแถบ
  • เมล็ด: เมล็ดรูปขอบขนานแกมรูปไข่ มีกระจุกขนสีขาว
ต้นไม้ เพชรไตรบุญ พืชถิ่นเดียว ลักษณะ ออกดอกเดือนไหน

อ้างอิง: นัยนา เทศนา, พาโชค พูดจา. 2564. พรรณไม้สำคัญในระบบนิเวศเขาหินปูนประเทศไทย. กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้; สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช; กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรุงเทพฯ.