Lazada Flash Sale

โปรฟ้าผ่า!! รับซัมเมอร์

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

สกุลกล้วยไม้ 6 สกุล ที่นิยมปลูกเพื่อใช้ในการตัดดอกเพื่อการค้า?

พันธุ์กล้วยไม้ ที่นิยมใช้ในการตัดดอกเพื่อการค้า

1) กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium)

กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium) เป็นกล้วยไม้ที่พบสายพันธุ์มากและมี ลักษณะดอกที่สวย สกุลหวายจะเป็นกล้วยไม้ที่มีระบบรากกึ่งอากาศ จะเติบโตแบบแตกกอและมีลำลูกกล้วย 

พันธุ์กล้วยไม้ ที่นิยมใช้ในการตัดดอกเพื่อการค้า

เครื่องปลูกจึงต้องค่อนข้างโปร่งและต้องตัดแยกบ่อยๆ จะทำให้เจริญเติบโตได้ดี ดอก จะออกเต็มที่และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีบทบาทอย่างมากวนการส่งออกไปยัง ต่างประเทศในรูปแบบของดอก

รายละเอียดเพิ่มเติม

2) กล้วยไม้สกุลแคทลียา (Cattleya)

กล้วยไม้สกุลแคทลียา (Cattleya) เป็นกล้วยไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในภูมิภาค ละตินอเมริกาเป็นกล้วยไม้ประเภทแตกกอ ไม่มีรากแขนง ลักษณะดอกจะมีขนาดใหญ่ ลำลูก กล้วยและใบจะแตกต่างกันออกไปแต่บริเวณโคนจะมีกาบบางๆ หุ้มอยู่ ดอกจะออกบริเวณยอด ลักษณะดอกมีทั้งที่เป็นดอกเดี่ยวและเป็นช่อ ในประเทศไทยจะปลูกได้ดีในภาคอีสานและ ภาคเหนือ

3) กล้วยไม้สกุลออนซิเดียม (Oncidium)

กล้วยไม้สกุลออนซิเดียม (Oncidium) เป็นกล้วยไม้ที่พบทางเขตร้อนของ อเมริกา ลำต้นจะมีทั้งแบบที่มีลำลูกกล้วยและไม่มี มีกาบใบ และมีขนาดของใบที่ค่อนข้างใหญ่ ดอกส่วนมากจะมีสีเหลืองและลายสีน้ำตาล เส้าเกสรมีปีกยื่นออกไปสองข้าง มีตุ่มไฝที่โคนปาก ปลายปากใหญ่เป็นจุดเด่นของดอก

4) กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม (Cymbidium)

กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม (Cymbidium) เป็นกล้วยไม้ที่มีทั้งระบบรากอากาศ และรากดิน เป็นประเภทแตกกอ มีลำลูกกล้วย มีกาบใบ ใบมีลักษณะที่แคบยาว ช่อดอกออก บริเวณโคนของลำลูกกล้วย ปัจจุบันมีการพัฒนาพันธุ์ลูกผสมออกมาเป็นไม้ตัดดอกจำนวนมาก

5) กล้วยไม้สกุลแวนด้า (Vanda)

กล้วยไม้สกุลแวนด้า (Vanda) เป็นกล้วยไม้ที่มีการเติบโตทางยอดหรือไม่ แตกกอ ลักษณะของช่อดอกจะตั้ง ดอกใหญ่ บานทน จะมีการแยกประเภทตามลักษณะของใบ ส่วนใหญ่ที่พบมากมักจะเป็นลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ๆ

6) กล้วยไม้สกุลแมลงปอ (Renenthera)

กล้วยไม้สกุลแมลงปอ (Renenthera) เป็นกล้วยไม้ที่มีลักษณะเป็นปล้องยาว ข้อห่าง ใบห่าง รูปทรงของดอกจะคล้ายแมลงปอ เป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่าย บานทน ทำให้เหมาะที่จะเป็น กล้วยไม้ตัดดอกสำหรับส่งออกไปยังประเทศที่อยู่ไกล แม้จะมีราคาถูกกว่ากล้วยไม้ชนิดอื่นๆ

แต่การปลูกเลี้ยงก็ง่ายกว่าทำให้ต้นทุนในการผลิตและการดูแลรักษาค่อนข้างต่ำ จึงเป็นกล้วยไม้ที่ น่าสนใจอีกตัวในการส่งเสริมเป็นกล้วยไม้ตัดดอก ที่เป็นที่นิยมในการปลูกเลี้ยงมากที่สุดคือ ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียซึ่งปัจจุบันเป็นคู่แข่งของประเทศไทยในด้านการส่งออก กล้วยไม้ตัดดอกของประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม