กล้วยไม้ป่า ช้างสารภีเชียงดาว ออกดอกช่วงเดือนไหน ลักษณะ

ชื่อวิทยาศาสตร์:

ชื่อวิทยาศาสตร์ของกล้วยไม้ ช้างสารภีเชียงดาว คือ Acampe joiceyana (J.J.Sm.) Seidenf. จัดเป็นพันธุ์กล้วยไม้ ในสกุล Acampe ซึ่งอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Family: Orchidaceae)

ชื่อพ้อง (Symnonyms): Staurochilus joiceyanus (J.J.Sm.) Seidenf.; Trichoglottis joiceyana J.J.Sm.; Acampe thailandica Seidenf.

ถิ่นอาศัย:

ช้างสารภีเชียงดาว เป็นกล้วยไม้ป่า ที่พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูง 1,200 - 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเล

การกระจายพันธุ์:

พบในไทย เมียนมา และภูมิภาคอินโดจีน

กล้วยไม้ป่า ช้างสารภีเชียงดาว ออกดอกช่วงเดือนไหน?

ลักษณะ:

ช้างสารภีเชียงดาว เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด สูง 10-20 ซม. มีกาบใบหุ้มลำต้น 

ใบ จำนวนมาก แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 1.5 - 3 ซม. ยาว 10 - 15 ซม. ปลายใบเว้าตื้น 

ช่อดอก ออกที่ซอกใบ แบบช่อกระจะแยกแขนง ตั้งตรง แกนช่อดอกแยกแขนง 7 - 8 แขนง ดอกย่อยจำนวนมาก 

ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.7 ซม. สีขาว มีแต้มจุดสีชมพู กลีบเลี้ยงรูปไข่กลับ กลีบดอกรูปใบหอกกลับ แผ่นกลีบปากหนา 

กลีบปากพูกลางรูปสามเหลี่ยม มีสัน หูกลีบปากตั้งตรง เดือยรูปกรวย ด้านในมีขนเล็กน้อย เส้าเกสรมีจงอยตั้งขึ้น สีม่วงแกมแดงอ่อน

ออกดอกช่วงเดือนไหน?

ช้างสารภีเชียงดาว ออกดอกช่วงเดือนเมษายน

Characteristics :

Epiphyte, monopodial; 10 - 20 cm tall, stem covered by leaf sheath. Leaves many, oblong, 1.5 - 3 cm wide,10 - 15 cm long, apex emarginate. Inflorescence axillary, racemose panicle, erect,rachis 7- to 8-branched, many-flowered. Floweres 0.7 cm across, white with pink blotches; sepals obovate; petals oblanceolate; lip thick, midlobe triangular with keel, sidelobes erect; spur conical, slightly pubescent; column with reddish-pink stelidia.

Distribution :

Upper montane forest in Northern Thailand; 1,200 - 1,700 m alt. Flowering in April. Distribution: Myanmar and Indochina.