กล้วยไม้ป่า เอื้องปีกไก่น้อย,เอื้องปีกไก่ใหญ่ ออกดอกเดือนไหน

ชื่อวิทยาศาสตร์:

ชื่อวิทยาศาสตร์ของกล้วยไม้ เอื้องปีกไก่น้อย คือ Agrostophyllum planicaule (Wall. ex Lindl.) Rchb.f. จัดเป็นพันธุ์กล้วยไม้ ในสกุล Agrostophyllum ซึ่งอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Family: Orchidaceae)

ชื่อพ้อง (Symnonyms): Eria planicaulis Wall. ex Lindl.; Agrostophyllum khasianum Griff.; Appendicula hasseltii Wight; Agrostophyllum hasseltii Rchb.f.

ถิ่นอาศัย:

เอื้องปีกไก่น้อย เป็น กล้วยไม้ป่า ที่พบตามป่าดิบเขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 400-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล

การกระจายพันธุ์:

พบในไทย จีน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กล้วยไม้ป่า เอื้องปีกไก่น้อย,เอื้องปีกไก่ใหญ่ ออกดอกเดือนไหน Agrostophyllum planicaule

ลักษณะ:

เอื้องปีกไก่น้อย เป็น กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ สูง 30-50 ซม. ลำต้นหนาและค่อนข้างแบน

ใบ จำนวน 1-2 ใบ ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 10-25 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน

ช่อดอกออกที่ปลายยอด แบบช่อกระจุกแน่น ทรงกลม จำนวน 10-20 ดอก

ดอก บานเต็มทีกว้าง 3-4 มม. สีขาวครีม มีแต้มสีเหลืองกลางกลีบปาก กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่แกมขอบขนาน กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่ โคนกลีบเชื่อมติดกัน

กลีบดอกรูปขอบขนานแกมรูปแถบ กลีบปากสีขาวครีมมีแต้มสีเหลืองตรงกลางกลีบ ปลายแผ่นกลีบปากแผ่กว้างเป็นรูปไต

ออกดอกช่วงเดือนไหน?

เอื้องปีกไก่น้อย ออกดอกช่วงเดือนเมษายน - พฤกษภาคม

Characteristics :

Epiphyte, sympodial; 30 - 50 cm tall, stem wiry, flattened. Leaves 1 - 2, distichous, oblong 1.5 - 2.5 cm wide, 10 - 25 cm long, apex unequally bilobed. Inflorescence terminal, globose-capitate, 10- to 20-flowered. Flowers 3 - 4 mm across, creamy- white; dorsal sepal oblong-ovate; lateral sepals ovate, connate at base; petals linear-oblong; lip creamy-white with yellow patches on the middle, epichile reniform.

Distribution :

Evergreen forest and lower montane scrub forest in Northeastern, Eastern, Central and Penninsular Thailand; 400 - 1,500 m alt. Flowering in April - May. Distribution: China and Southeast Asia.