Lazada Flash Sale

โปรฟ้าผ่า!! รับซัมเมอร์

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา ลักษณะ วิธีใช้ ควบคุมแมลงศัตรูพืช?

เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา

เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา (Beauveria bassiana) เป็นเชื้อราสีขาวอาศัยในดินกินซากที่เน่าเปื่อยผุพังในดิน และจัดเป็นพวกเชื้อราทำลายแมลง ปัจจุบันนำมา ผลิตขยายและใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช ได้หลายชนิด ทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ แมลงหวี่ขาว ไรแดง หนอนผีเสื้อ และแมลง ที่มีขนาดเล็ก

1. ลักษณะของเชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา

เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา เป็นเชื้อราที่มีเส้นใยสีขาว ขยายพันธุ์โดยใช้สปอร์ สปอร์มีรูปร่างกลม

เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา

หรือ รูปไข่สีขาวค่อนข้างใส ก้านชูสปอร์ตั้งขึ้นเป็น เส้นยาว เรียงเป็นสายเดียวหรือเป็นกลุ่ม

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. การเข้าทำลายแมลงศัตรูพืชของเชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา

(1) สปอร์ของเชื้อราจะเข้าสู่ตัวหนอน แมลงทางผนังลำตัว ส่วนที่มีความอ่อนบาง เช่น รอยต่อระหว่างปล้อง หรือระยางค์ ทางผนังลำตัว รูหายใจ บาดแผล เป็นต้น เมื่อความชื้นเหมาะสมสปอร์จะสร้างเส้นใยแทงทะลุ เข้าไปภายใน หลังจากนั้นจะสร้างเส้นใยมากมายในตัวหนอน แมลง และหนอน/ แมลงจะแสดงอาการเบื่ออาหาร อ่อนแอ ไม่เคลื่อนไหว หนอน/แมลงจะตาย

(2) เมื่อหนอน แมลงตาย เส้นใยจะพัฒนาต่อไปโดยแทงผ่าน ผนังลำตัว ออกสู่ภายนอกและสร้างเส้นใยและสปอร์สีขาวปกคลุมผนังลำตัว ด้านนอก ระยะเวลาตั้งแต่ฉีดพ่นสปอร์จนเห็นเป็นเส้นใยด้านนอกใช้เวลาประมาณ 3-7 วัน

(3) สปอร์จะแพร่กระจายปลิวไป ตามลม ฝน น้าหรือติดไปกับตัวเกษตรกรหรือ เครื่องมือ ทางการเกษตร รวมทั้งสัตว์หรือแมลงที่ผ่านมา เพื่อ ขยายพันธุ์ต่อไปได้ เมื่อสภาวะ เหมาะสมก็จะทำลาย แมลงศัตรูพืชต่อไป

3. วิธีใช้เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา ควบคุมแมลงศัตรูพืช

(1) นำเชื้อราบริสุทธิ์ที่เลี้ยงบนข้าวสารหรือธัญพืช ผสมให้ เข้ากับน้ำ กรองเอาเมล็ดข้าวหรือธัญพืชออก นำน้ำสปอร์ที่ได้ใส่ถังพ่น โดยนำไปใช้ ในเวลาบ่ายถึงเย็น

(2) ก่อนฉีดพ่นสำรวจแปลงให้ทั่ว ดูปริมาณศัตรูพืช และ ศัตรูธรรมชาติ ถ้ามีปริมาณศัตรูพืช 5 ตัว ต่อศัตรูธรรมชาติ 1 ตัว ไม่ต้อง ฉีดพ่น หากมีปริมาณศัตรูพืชมากกว่า 5 ตัว ต่อศัตรูธรรมชาติ 1 ตัว และสภาพ แวดล้อมเหมาะสมต่อการระบาดของศัตรูพืช ให้ฉีดพ่นเชื้อรา ในอัตรา 10 สปอร์ต่อมิลลิลิตรหรือ 250 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร

ซึ่งปริมาณน้ำที่ใช้ฉีดพ่น 7-8 ต่อพื้นที่ 1 ไร่ ขึ้นอยู่กับชนิดและช่วงอายุของพืชปลูก และปริมาณการใช้ เชื้อราบิวเวอเรียขึ้นอยู่กับจำนวนสปอร์ที่ได้จากการผลิต ควรนำเชื้อราที่จะใช้ส่งให้ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) ตรวจนับสปอร์และ คุณภาพก่อนเพื่อกำหนดปริมาณการใช้ให้เหมาะสม

(3) สำรวจแปลงหลังการฉีดพ่น 3 วัน และ 7 วัน ดูว่าศัตรูพืช ถูกทำลายด้วยเชื้อราหรือไม่ โดยสังเกตตัวแมลงศัตรูพืชจะอยู่นิ่งและเริ่มมีอาการ ผิดปกติ หรืออาจมีเชื้อราสีขาวเริ่มออกมาคลุมตัวแมลงศัตรูพืช

(4) หากศัตรูพืชไม่ตาย หรือมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ให้ฉีดพ่นซ้ำและ สำรวจแปลงหลังการฉีดพ่น 3 วัน และ 7 วัน หากปริมาณศัตรูพืชยังไม่ลดปริมาณให้ฉีดพ่น ซ้ำอีก.

รายละเอียดเพิ่มเติม