ต้นพิศวงดอกดำ พืชอาศัยรา จัดอยู่ในกลุ่มพืชกินซาก พืชหายาก?

พิศวงดอกดำ

พิศวงดอกดำ ชื่อวิทยาศาสตร์ Thismia nigricans Chantanarr.& Sridith 2015 อยู่ในวงศ์ Burmanniaceae

พิศวงดอกดำ พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ เป็นครั้งแรก และได้รับการแสดงเป็นสายพันธุ์ใหม่ จากอุทยานแห่งชาติศรีพังงา เมื่อปี 2558

ต้น"พิศวง" เป็นพืชอาศัยรา จัดอยู่ในกลุ่มพืชกินซาก (Mycotrophic plants) เป็นพืชที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ที่มีส่วนช่วยในการสังเคราะห์แสง ทำให้ใบต้องเกิดการลดรูปลงมาเหลือเพียงแค่เกล็ดเล็ก ๆ บนก้านและลำต้น ทำให้พืชกลุ่มนี้ไม่สามารถผลิตอาหารได้เอง

ต้นพิศวงดอกดำ พืชอาศัยรา จัดอยู่ในกลุ่มพืชกินซาก พืชหายาก

การกินอาหาร เกิดจากการดูดซึมสารอาหารจากที่ปล่อยน้ำย่อยที่เป็นโปรตีนออกมาจากเซลล์ เพื่อกระตุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกับอาหารที่จะให้มาดูดซึม ในขณะเดียวกันนั้นพืชก็จะทำหน้าที่ดูดอาหารรวมกันกับราเข้าไปพร้อม ๆ กัน

นั่นหมายความว่า พืชกลุ่มนี้จะต้องใช้ชีวิตร่วมกันกับรา ถ้าไม่มีราแล้วจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้.